Winkel Kampen teleweb van Marle

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelmand geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Versie 1 januari 2013

ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk

mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. Alle leden van ICTWaarborg

moeten, als zij zaken doen met een consument, de hieronder weergegeven voorwaarden hanteren. In een enkel geval,

bijvoorbeeld wanneer zij lid zijn van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie of Stichting Webshop Keurmerk, kan het zijn

dat zij de voorwaarden van die organisaties hanteren. Dit is overigens alleen mogelijk bij een zogenaamde koop op

afstand (zie de toelichting bij artikel 10).

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemeen

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze

voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt

geleverd.

Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst

geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’)

is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van

de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort

product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van

het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De

koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het

niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in artikel 7.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten

worden verwacht, kan de koper, naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling), van

de verkoper eisen:

aflevering van wat ontbreekt;

herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;

of

vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke

oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel

geleden schade.

Identiteit van de Opdrachtnemer

Naam (Opdrachtnemer) Teleweb van Marle Computershop

Handelend onder Computershop Teleweb van Marle vestiging Kamp

Vestigingsadres Voorstraat 119

8261HR Kampen

Postadres Spoorstraat 56 H

8271RH IJsselmuiden

Telefoonnummer +31(0)38 3859662

E-mailadres contact@teleweb-vmarle.com

BTW-nummer 138531092b01

KvK-nummer 05078063
 

Artikel 1. Alle afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van

betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software

die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd)

worden schriftelijk vastgelegd.

Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod

1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn

verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.

2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.

3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling

kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen

wij dat vermelden.

Artikel 3. De prijs

1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen

zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst

worden vermeld

2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet

verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van

het btw-tarief).

3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u

deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij

geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen

we bij het aanbod vermelden dat het gaat richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële

markt.

Artikel 4. Betaling

Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een

factuur.

Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden.

Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog

het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering

1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch

uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden

geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij

levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late

levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding

van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.

2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een

bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk

bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn

heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend

artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om

een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van

retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons,

 

tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 6. Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van twee jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's,

waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.

Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie

bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te

allen tijde uw aanspreekpunt.

Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.

Let op!

Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt

op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Artikel 7. Conformiteit

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van

de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

Artikel 8. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te

onderhouden en te verbeteren;

uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en

beheerd;

alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld

(documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te

geven aan bevoegde autoriteiten.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na

uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo

duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het

geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

Artikel 10. Koop op afstand

Wanneer het gaat om een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld

een bestelling bij een webwinkel), dan gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben

opgenomen.

Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact

is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom

niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het

begrip koop op afstand.

Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 7 werkdagen na

levering heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de

koop te ontbinden.

Artikel 10a. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld

door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie

 

over uw rechten en verplichtingen, zoals:

- de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of

afleveringskosten;

- de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;

- de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;

- inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van

producten of diensten.

Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie:

a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;

b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;

c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de hiervoor in 9a vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst hebt gekregen;

e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur

is.

Deze informatie krijgt u zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet,

duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom).

Artikel 10b. Bevestiging en beveiliging

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg een bevestiging. Zolang dit niet is

gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 7 werkdagen. De bedenktijd gaat in de

dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode

heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit kan

door dit de verkoper te laten weten, als is het terugzenden van het product binnen de termijn ook voldoende. Dit

wordt het herroepingsrecht genoemd.

2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt

verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen

of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde

toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij

geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.

3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Als wij

de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.

4. Alle overige kosten die al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen

na de terugzending of herroeping terug betalen.

Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft u als consument een bedenktijd van 7 werkdagen. De bedenktijd gaat in op de dag

dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te

ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering van de

dienst, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen.

3. Alle kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de

herroeping, terugbetalen.

Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht
 

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de

overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan producten:

a. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed

heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Bij diensten is uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens

een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10f. Betaling

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag

worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of

na bezorging van de bestelling.

Artikel 10g. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om zogenaamd

maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de consument) of speciaal bestelde producten.

Artikel 11. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten

heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is

een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het

gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw

belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd

nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Artikel 12. Geschillen

Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

Mocht een klacht niet in onderling overleg worden opgelost, dan is er sprake van een geschil dat u kunt voorleggen aan

de Geschillencommissie ICTWaarborg, Tasveld 1a, 3417 XS Montfoort, telefoon 088 – 7730070. Overigens wordt een

geschil pas door de geschillencommissie in behandeling genomen, als u uw klacht eerst schriftelijk aan de verkoper heeft

voorgelegd. Bent u niet tevreden met de manier waarop deze uw klacht afhandelt, dan kunt u het geschil vervolgens

binnen drie maanden nadat u het aan de verkoper heeft voorgelegd, aanhangig maken bij de geschillencommissie. Dit

gebeurt door het invullen van een formulier op de consumentenpagina van de website van ICTWaarborg.

Ook de verkoper kan een geschil aanhangig maken. In dat geval moet hij u eerst schriftelijk vragen binnen vijf weken te

laten weten of u het geschil wilt laten behandelen door de geschillencommissie of door de rechter. De verkoper moet

daarbij tegelijkertijd meedelen dat, als u hierop niet reageert, hij zich na die periode vrij acht het geschil voor te leggen

aan de rechter.

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Het reglement van de geschillencommissie is te vinden op de

website van ICTWaarborg, maar kan ook op aanvraag worden toegezonden. Hierin is onder andere opgenomen de

vergoeding die u voor de behandeling van een geschil moet betalen. Als u in het gelijk wordt gesteld krijgt u dit bedrag

terug.

 

Artikel 13. Aanvullende bepalingen

Buiten de 13 artikelen van deze standaardset algemene voorwaarden van ICTWaarborg kunnen wij aanvullende of

afwijkende bepalingen hanteren. Deze worden dan aan deze voorwaarden toegevoegd onder de kop “Aanvullende

bepalingen”.

Deze extra bepalingen mogen niet in het nadeel van de consument zijn.

Versie januari 2013

 

 

 

 

 

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.